Saturday, October 3, 2015

هر روز من به تنهاییم دچارم منو نزدیک خودم کن تا تو رو یادم بیارم


منو درگیر خودت کن تا جهانم زیرو رو شه

تا سکوت هر شب با هجومت رو برو شه


بی هوا بدون مقصد سمت طوفان تو می رم

منو درگیر خودت کن تا که آرامش بگیرم

با خیال تو هنوزم مثل هر روز و هم

منو درگیر خودت کن تا جهانم زیرو رو شه

تا سکوت هر شب با هجومت رو برو شه


بی هوا بدون مقصد سمت طوفان تو می رم

منو درگیر خودت کن تا که آرامش بگیرم

با خیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه

هر شب حافظه ی من پر تصویر تو می شه


با من غریبگی نکن با من که درگیر توام

چشماتو از من بر ندار من مات تصویر توام


با من غریبگی نکن با من که درگیر توام

چشماتو از من بر ندار من مات تصویر توام

تو همین جایی همیشه با تو شب شکل یه رویاست

آخرین نقطه ی دنیا تو جهان من همین جاست


تو همین جایی و هر روز من به تنهاییم دچارم

منو نزدیک خودم کن تا تو رو یادم بیارم
یشه


هر شب حافظه ی من پر تصویر تو می شه


با من غریبگی نکن با من که درگیر توام

چشماتو از من بر ندار من مات تصویر توام


با من غریبگی نکن با من که درگیر توام

چشماتو از من بر ندار من مات تصویر توام

تو همین جایی همیشه با تو شب شکل یه رویاست

آخرین نقطه ی دنیا تو جهان من همین جاست


تو همین جایی و هر روز من به تنهاییم دچارم

منو نزدیک خودم کن تا تو رو یادم بیارم

No comments:

Post a Comment