Saturday, October 3, 2015

آن طوفان پرستیدنی ست

درتلاطم زمان نمی دانم کدام طوفان لحظه ای توراآورد

آن طوفان پرستیدنی ست

امانفهمیم کدام موج توراباخودبرد

دیگربرای من سهمی ندارددریانگاه تورابرد

خدامیداندکه چه رنگی به من داده بود

آرام شده بودم خالی ازوسعت اندیشه تو

سپردم به بادکه بیاوردطوفان باردیگرتورا

جوابم این بود:

تودیگرسهمی ازاین دریانداری

رفتنی بروسپردم به بادکه بیاوردطوفان باردیگرتورا

No comments:

Post a Comment